O naší škole

Nabízíme školu, která:

  1.       se nachází v malebném prostředí Slatiňan
  2.       je živá, učí se,  rozvíjí se dle požadavků doby
  3.       pečuje o dobré vztahy mezi žáky a pracovníky školy
  4.       poskytuje podmínky pro rozvoj potenciálu žáků i učitelů
  5.       dbá o estetické prostředí
  6.       učí žáky pracovat na sobě i v týmu

(celý článek se zobrazí po klinutí na jeho nadpis)

 

ad 1 POTENCIÁL SLATIŇAN PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se nachází v centru Slatiňan, kde spolupracujeme s místními organizacemi, např. s Městským úřadem (předání vysvědčení 9. ročníkům, projekty atd.), Státním zámkem Slatiňany (Pasování na čtenáře), místními firmami (volba povolání), Městskými lesy atd.

V rámci výuky a projektů využíváme překrásné okolí Slatiňan ke sportovním i kulturním událostem, akcím i k prosté výuce (zámecký park, lesní stezky, zámek, Švýcárna- muzeum koní, přírodní tělocvična, výběh koní, atd.)

 

ad 2 ROZVOJ, PRIORITY A VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se stále proměňuje a rozvíjí. Vzdělávají se nejenom žáci, ale také tým učitelů.

V minulých letech jsme absolvovali kurzy jako tým :

MIŠ - Minimalizace šikany, Respektovat a být respektován, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Finanční gramotnost, Začít spolu, Diferenciace, Řešení konfliktů, Práce s nadanými žáky, MBTI 1 a 2, Třídnické hodiny a OSV....

V současné době:

někteří učitelé rozvíjejí svůj potenciál a využívají přímé podpory formou supervizí, konzultací, vzájemných hospitací, párové výuky, mentorinku. Jiní volí z nabídky různých vzdělávacích společností semináře ke svému oboru a cíli v POPRU (Plán osobního pedagogického rozvoje).  Někteří z našich kolegů jsou samotnými mentory, lektory projektového vyučování, metod aktivního učení a finanční gramotnosti. Úzká skupina učitelů prošla vzděláváním v mentorinku a  koučinku. V minulých letech jsme prošli  semináři Co má největší vliv na výsledky žáků, Diskuzní techniky a simulace, všichni pedagogičtí pracovníci prošli kurzy MBTI 1 a 2. V současné době kromě jiného procházejí učitelé 2. stupně modulem Jak vést třídnické hodiny a OSV.

Škola reaguje na potřeby doby, měníme a upravujeme výchovné a vzdělávací strategie a priority, vzdělávací obsah i dotaci předmětů, vybavujeme školu technikou. Náš školní vzdělávací program je živým organismem.  V minulém roce jsme zahájili revizi ŠVP a v tomto roce v tom pokračujeme. Reagujeme na zájmy dětí v podobě nových volitelných předmětů. Podporujeme projektové vyučování, praktické předměty (pracovní činnosti, laboratorní práce, vaření), rozvoj rétorických dovedností (prezentace před veřejností, dramatická výchova), slovní hodnocení od 1. do 3. třídy, genetickou metodu čtení, matematiku prof. Hejného, se souhlasem rodičů učíme písmo Comenia Script. V současné době pracujeme na rozvíjení čtenářství a pisatelství. 

 

ad 3 KLIMA, OBLAST VZTAHŮ A KOMUNIKACE

Jsme školou, která aktivně pracuje se vztahy nejenom mezi dětmi, ale i pracovníky školy. Věnujeme se vytváření a udržování pozitivního klimatu od tříd po školu jako celek. K tomu slouží propracovaný systém aktivit, projektů a kurzů již od 1. tříd. Žáci v každém ročníku 1.stupně procházejí kurzy osobnostně sociální výchovy(dále již OSV), jejichž cílem je nejenom poznat sám sebe a své spolužáky, ale prožít dobrodružství, umět pomoci, zažít úspěch, pocit být užitečný druhým, naučit se efektivně komunikovat, tvořit a řídit se pravidly. 

Na 2. stupni pokračujeme a navazujeme na práci 1. stupně, efektivní rituály tříd, učíme žáky říkat ne, chránit sebe i druhé před jakýmikoli projevy násilí včetně šikany, řešíme aktuální problémy, diskutujeme o dění ve společnosti, učíme je znát a využívat svůj učební styl, pracovat efektivně v týmu, prezentovat před veřejností, atd. K tomu slouží také kurzy OSV, předmět OSV v 6.třídách, pravidelné třídnické hodiny každé pondělí  a mimoškolní aktivity jednotlivých tříd. (výlety, nocování ve škole, partnerské třídy 1. a 2. stupně, akce tříd…atd)

Učitelé se snaží pracovat jako tým. Podporujeme cestu stejným směrem častými setkáními v podobě pravidelných porad, učitelských klubů, společným vzděláváním a řešením koncepčních věcí, v užších skupinkách při přípravě projektů, kurzů a otázek souvisejícími s naplňováním naší VIZE.  Velmi často se potkáváme v rámci neformálních akcí.

 

ad 4 ROZVOJ POTENCIÁLU

Již od prvních tříd se snažíme rozeznat, podpořit a využít potenciálu a individuality žáků. Pomáháme dětem s obtížemi, spolupracujeme s mnoha podpůrnými organizacemi (PPP Chrudim, Archa, Pestalozzi atd.). Snažíme se rozvíjet také žáky talentované.  Nabízíme možnost volby v rámci výuky, projektů, nabídky volitelných předmětů a kroužků. Účastníme se řady sportovních a vzdělávacích soutěží

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola blízká přírodě a lidem, 1. 9. 2013 je k nahlédnutí na veřejně přístupném místě u sborovny a v ředitelně na hlavní budově.

Novinky: